Browsing Tag

call第三擊!連稅計來回大阪$1843、峇里島$2803、墨爾本$3935

大阪必搶連稅千八!激抵fanfares 2018 final call第三擊!連稅計來回大阪$1,843、峇里島$2,803、墨爾本$3,935 – 國泰航空/國泰港龍航空

Previous 國泰賣大包時間嚟到最後一週喇!今次要數最平當然係大阪連稅只需千八啦!同樣有5個超值航點優惠,19年6月30日前出發 (出發日期視乎航點),連稅計來回上海$ 1,335、大阪$ 1,843?P