Browsing Tag

Wefly.com.hk

全線機票每張減$250!皇家約旦航空飛曼谷$528起、華航飛台灣$602起,暑假旺季$793起、埃塞俄比亞航空飛曼谷$711起、泰航飛曼谷$890起、國泰飛新加坡$973起、三藩市$2,264起、歐洲各地$2,377起 – Wefly.com.hk (優惠至1月16日)

Wefly.com.hk今期全線機票每張減$ 250!長短線都有唔少平飛! 埃塞俄比亞航空飛曼谷、華航飛台北,連稅同樣只係千二起!國泰直飛歐洲連稅四千起! 減$ 250後: 埃塞俄比亞航空飛曼谷來回只需$ 711起,連稅$ 1,?P

抵!全線機票每張減$250!埃及航空飛曼谷$316起、越南航空飛胡志明市/河內$520起、皇家約旦航空飛曼谷需$528起、華航飛台灣$602起,暑假旺季$793起、國泰飛新加坡$840起 – Wefly.com.hk (優惠至12月26日)

抵!Wefly.com.hk今期全線機票每張減$ 250! 今期有唔少平飛!埃及航空飛曼谷連稅千一!皇家約旦航空飛曼谷連稅千三! 減$ 250後: 埃及航空飛曼谷來回只需$ 316起,連稅$ 1,159起 (優惠至12月24日) 去程:MS9?P

全線機票每張減$200!埃及航空飛曼谷$366起、皇家約旦航空飛曼谷$578起、華航飛台灣$661起、國泰飛首爾$1,177起,加航飛溫哥華$2,442起 – Wefly.com.hk (優惠至12月12日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 今期曼谷有平飛!埃及航空連稅千二!皇家約旦航空連稅千三! 減$ 200後: 埃及航空飛曼谷來回只需$ 366起,連稅$ 1,210起 去程:MS961 22:00-23:50 (二、四、六) ?P

全線機票每張減$200!越南航空飛胡志明市/河內$570起、皇家約旦航空飛曼谷$578起、華航暑假飛台灣$843起、泰航暑假飛曼谷$1,267起、港航飛日本$664起、國泰飛日本$1,671起 – Wefly.com.hk (優惠至12月4日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 今期皇家約旦航空做緊連稅千三抵價!明年2月15日前出發! 減$ 200後: 越南航空飛胡志明市、河內來回只需$ 570起,連稅胡志明市$ 1,333起、河內$ 1,372起 出發日?P

全線機票每張減$200!港航飛日本$304起、台北$443起,埃及航空飛曼谷$366起,皇家約旦航空飛曼谷$578起,華航飛台北$688起, 國泰飛台北/高雄$757起,日本$1,671起 – Wefly.com.hk (優惠至11月13日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 今期飛曼谷有平!埃及航空飛曼谷連稅千二!皇家約旦航空連稅千三! 國泰飛福岡連稅$ 2,680起! 減$ 200後: 港航飛台北來回只需$ 443起,連稅$ 1,134起 出發日期?P

全線機票每張減$200!港航飛日本$304起、台北$443起,皇家約旦航空飛曼谷$578起,華航飛台北$688起, 國泰飛台北/高雄$757起,日本$1,671起,JAL飛東京$1,963起,維珍澳洲航空飛澳洲$2,584起 – Wefly.com.hk (優惠至11月7日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 今期皇家約旦航空連稅千三!國泰飛福岡連稅$ 2,680起!JAL飛東京連稅二千八!抵買! 長線推介維珍澳洲航空!悉尼/墨爾本連稅只係三千六! 減$ 200後: 港航飛台北來?P

全線機票每張減$200!港航飛日本$304起,埃及航空飛曼谷$366起,皇家約旦航空飛曼谷$578起,ANA 全日空飛東京$2,393起,維珍澳洲直飛悉尼/墨爾本$2,818起 – Wefly.com.hk (優惠至10月23日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 嚟緊想飛曼谷有抵價!埃及航空連稅千二!皇家約旦航空連稅千三! 減$ 200後: 港航飛沖繩來回只需$ 304起,連稅$ 1,012起、鹿兒島$ 654起,連稅$ 1,289起、岡山/?P

全線機票每張減$200! 華航飛台灣$752起、暑假$998起,泰航飛曼谷$950起,港航飛沖繩$838起、大阪$1,291起、東京$1,522起、札幌$2,718起,國泰飛首爾$1,514起,JAL飛東京$2,462起 – Wefly.com.hk (優惠至7月10日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 減$ 200後: 華航飛台北/高雄/台南來回只需$ 752起,連稅台北/高雄$ 1,470起,台南$ 1,480起 (星期四至六出發貴約$ 46起) 出發日期:2019年8月23日至9月11日、9?P

全線機票每張減$200!華航飛台灣$752起,暑假$998起、港航飛沖繩$838起,大阪$1,291起,東京$1,522起,暑假飛鹿兒島$2,135起、泰航飛曼谷$950起、大韓飛首爾$1,373起、韓亞飛首爾$1,415起 – Wefly.com.hk (優惠至6月23日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠! 港航連稅千五飛沖繩!二千一飛大阪!泰航飛曼谷連稅千七! 減$ 200後: 華航飛台北/高雄/台南來回只需$ 752起,連稅$ 1,469起、高雄/台南$ 1,479起 (星期四至六出?P

全線機票每張減$200!華航飛台灣$623起,港航飛曼谷$814起,國泰飛曼谷$940起,暑假旺季飛鹿兒島$2,171起,大韓飛首爾$1,373起,日航JAL飛東京只需$2,462起,ANA飛東京/大阪/名古屋$2,631起 – Wefly.com.hk (優惠至6月12日)

Wefly.com.hk推出全線機票每張減$ 200優惠!限時3日! 今期華航飛台灣連稅千三!出發日期遠至12月! 減$ 200後: 華航飛台北/高雄/台南來回只需$ 623起,連稅$ 1,341起、高雄/台南$ 1,348起 出發日期:2019年?P